Importfortolling

Ved innføring av varer til Norge har man som importør en meldeplikt til tolletaten, og tollekspedering er myndighetens måte å kreve inn innførselsavgifter, dette være seg toll, moms og særavgifter. Lavverdi grensen for avgiftsfritak ble fjernet 1/4-2020, som betyr alle varer som importeres illegges innførselsavgifter fra første krone. For privatpersoner eksisterer det fortsatt avgiftsfritak for gaver med verdi under kr.1000 sendt forutsatt varen (restriksjoner eller forbud kan forekomme – jmf. www.toll.no) er sendt fra privatperson bosatt i utlandet til privatperson bosatt i Norge.
flyfrakt - Overseas Logistics

Toll

De fleste varetyper er tollfrie, i det store og hele er kun tekstiler og næringsmidler tollbelagte varetyper. Toll kreves inn av tolletaten enten via kontantoppgjør eller belastes tollkredittkonto hvis man har innvilget dette. Norge har frihandelsavtaler med en rekke land, som kan medføre tollfritak eller redusert tollsats for varer omfattet av frihandelsavtalen med ett land. I hovedsak gjelder dette matvarer og tekstiler, for såkalt preferansetollbehandling bør det foreligge varesertifikat eller opprinnelseserklæring utstedt av eksportør på tidspunktet tollbehandlingen finner sted.
 

Merverdiavgift

Er man registrert i merverdiavgiftsregisteret beregnes og innberettes innførselsmoms til Skatteetaten over skattemeldingen utfra stortingets satte satser for varetypene som innføres. Dersom man ikke er registrert i MVA-registeret skal man betale innførselsmoms direkte til Tolletaten på innførselstidspunktet. Man skal være oppmerksom på fraktbeløp, eventuelle toll og særavgifter er med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift.

Særavgifter

Noen varer er underlagt særavgifter ved import. Satsene fastsettes årlig av stortinget og varierer med varetypen. Varetyper med særavgift er bl.a. typiske næringsmidler som matvarer, sjokolade og sukkervarer, alkoholholdig og alkoholfrie drikkevarer, tobakksvarer, drikkevareemballasje, smøreoljer, mineraliske produkter.

En skal være obs på enkelte varer har forbud eller restriksjoner ved innførsel til Norge. Det er varetyper som er underlagt dokumentasjonkrav så vel som importtillatelser før varen kan importeres. Det er importørens ansvar å sette seg inn i regelverket før varene innføres. Likeledes kan det eksistere krav om eksporttillatelse fra landet varene eksporteres i fra. Varer med restriksjoner kan være: næringsmidler, planter, frø, dyr, truede dyre og plantearter, våpen, ammunisjon og våpendeler, antikiviteter og kulturminner, legemidler, alkohol, tobakk

Varer med restriksjoner